PZG Lubelskie Centrum Medyczne


  Kontakt : 83 342 58 53

Terapeuci

mgr Magdalena Szlaska

WYKSZTAŁCENIE

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – SURDOLOGOPEDIA – studia podyplomowe
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁYCH DZIECI ZE ZŁOŻONYMI ZABURZENIAMI ORAZ WSPIERANIE ICH RODZIN  – studia podyplomowe
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ – studia licencjackie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – FILOLOGIA POLSKA – studia magisterskie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – FILOLOGIA POLSKA – studia licencjackie

SZKOLENIA I KURSY

 • Kurs II stopnia w ramach Akademii Umiejętności MED-EL w Polsce „Metody terapeutyczne pozwalające na realne wyrównywanie szans dzieci z ubytkiem słuchu w praktyce”,
 • Kurs I stopnia w ramach Akademii Umiejętności MED-EL w Polsce „Najnowsze osiągnięcia medyczne, technologiczne oraz terapeutyczne pozwalające na realne wyrównywanie szans dzieci z ubytkiem słuchu w nauczaniu powszechnym”,
 • Szkolenie „Program diagnozy i terapii dzieci z wadą słuchu 60 kroków w praktyce terapeutycznej”,
 • METODA WARNKEGO – trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni – szkolenie uprawniające do prowadzenia diagnozy i treningu funkcji podstawowych z wykorzystaniem Metody Warnkego w pełnym zakresie,
 • Szkolenie – Integracja Międzypółkulowa – program „Dziecko w równowadze”,
 • Warsztaty „Diagnoza audiologiczna dziecka z zaburzeniami słuchu – podejście praktyczne”,
 • Warsztaty „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu”,
 • Konferencja „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – uczeń z dysfunkcją słuchu”,
 • Szkolenie „Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12  miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym”,
 • Sympozjum „Autyzm dziecięcy – Zaburzenie interdyscyplinarne”,
 • Konferencja „Diagnoza i terapia dzieci z uszkodzeniami słuchu – podejście interdyscyplinarne”,
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa „Małe Dziecko – tabu i mity. Troska Bezpieczeństwo Uczenie we wspomaganiu rozwoju dziecka i wsparciu rodzica”,
 • Konferencja „Rozmawiajmy bez słów – wykorzystanie AAC na różnych etapach życia”,
 • Szkolenie „Autyzm. Metody pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera”,
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa „Słucham więc potrafię. O aspektach słyszenia dwuusznego”,
 • Szkolenie „Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”,
 • Konferencja naukowa „Neuromowa – czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy”,
 • Warsztaty szkoleniowe „Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży – następstwa – diagnostyka i planowanie terapii – etap I i II”,
 • Konferencja „Od ciszy do słowa – kompleksowe wsparcie osób z mutyzmem wybiórczym”,
 • Szkolenie „Muzykoterapia – wykorzystanie muzyki w pracy pedagoga”,
 • Seminarium edukacyjne „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnym potrzebami w wieku 0-6 r.ż”,
 • Konferencja „Wspieranie osób z autyzmem na przestrzeni ich życia”,
 • Konferencja szkoleniowa „Diagnostyka, Terapia i Wsparcie Edukacyjne Dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego”,
 • Szkolenie „Identyfikacja i ocena zmian adaptacyjnych i zaburzeń w rozwoju noworodków, niemowląt i małych dzieci”,
 • Szkolenie I stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej,
 • Szkolenie „Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny”,
 • Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji,
 • Szkolenie „Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej”,
 • Kurs „Trening umiejętności wychowawczych”,
 • Kurs języka migowego SJM na poziomie podstawowym,
 • Warsztaty „Sposoby przezwyciężania i wyciszania agresji u dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”,
 • Kurs „Specyficzne trudności w uczeniu się – diagnoza i programy wsparcia”,
 • Warsztaty „Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania”,
 • Warsztaty „Symptomy ryzyka dysleksji u dzieci w przedszkolu”,
 • Szkolenie „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I˚”.

OPIS PROWADZONEJ TERAPII

Prowadzona przeze mnie praktyka zawodowa obejmuje szczegółową diagnozę logopedyczną oraz terapię zaburzeń mowy o różnej etiologii, takich jak:

 • zaburzenia mowy i komunikacji pacjentów z uszkodzonym narządem słuchu,
 • dyslalia,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia mowy u dzieci z deficytami rozwojowymi,
 • niedokształcenie mowy spowodowane upośledzeniem umysłowym,
 • ograniczenie ekspresji oralnej na tle emocjonalnym – mutyzm selektywny, logofobia.

Obszar prowadzonych przeze mnie działań terapeutycznych obejmuje również:

 • terapię dzieci z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (APD)
 • terapię dzieci zagrożonych dysleksją,
 • profilaktykę logopedyczną,
 • stymulację logopedyczną i wczesną interwencję,
 • poradnictwo logopedyczne.

Osobiste doświadczenia w pracy zawodowej z małymi pacjentami z wieloraką niepełnosprawnością i chęć pozyskania wiedzy na temat systemu wsparcia oraz współpracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego stały się impulsem do rozpoczęcia studiów podyplomowych z Wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

Moje zainteresowania zawodowe są skierowane szczególnie w stronę kształtowania komunikacji i języka u dzieci z prelingwalnym znacznym i głębokim ubytkiem słuchu. Prowadzę m.in. rehabilitację małych pacjentów z implantami ślimakowymi.