PZG Lubelskie Centrum Medyczne


  Kontakt : 83 342 58 53

Terapeuci

mgr Marta Tokarska-Danieluk

WYKSZTAŁCENIE I UPRAWNIENIA

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna – studia licencjackie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Pedagogika specjalna, specjalność: oligofrenopedagogika – studia magisterskie
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu Surdopedagogiki
 • Terapeuta Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Terapeuta Metody Dobrego Startu
 • Terapeuta Ręki
 • Terapeuta Metody Warnkego
 • Terapeuta Metody Integracji Sensorycznej

 

SZKOLENIA I KURSY

 • Kurs II stopnia Integracji Sensorycznej wg J. Ayres „Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej”
 • METODA WARNKEGO – trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni – szkolenie uprawniające do prowadzenia diagnozy i treningu funkcji podstawowych z wykorzystaniem Metody Warnkego w pełnym zakresie
 • Kurs I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej wg J. Ayres „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”
 • Szkolenie „Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego”
 • Konferencja „Europejski Dzień Logopedy – Usłysz mnie”
 • Konferencja „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – uczeń z dysfunkcją słuchu”
 • Konferencja „Słucham, więc potrafię. Jak budować fundamenty”
 • Konferencja „Zaloguj się do społeczeństwa!”
 • Konferencja „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w świetle zapisów nowej podstawy programowej”
 • Konferencja „Niegrzeczne dzieci? Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami osób z autyzmem”
 • Ogólnopolska Konferencja Europejski Dzień Logopedy – Wczesna Interwencja Logopedyczna
  Warsztat „Zastosowanie elektrostymulacji do terapii logopedycznej w pierwszym roku życia”
 • Szkolenie „Niedokształcenie mowy o typie afazji (afazja dziecięca) – diagnoza i terapia”
 • Szkolenie „Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia”
 • Szkolenie „Moje sylabki- sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej”
 • Szkolenie „Duże sprawy w małych głowach” w ramach projektu „Wychowanie do nauczania włączającego”
 • Szkolenie „Rozwijanie komunikacji i redukowanie zachowań trudnych w podejściu behawioralno-rozwojowym”
 • Sympozjum „Autyzm dziecięcy – Zaburzenie interdyscyplinarne”
 • Szkolenie „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)”
 • Konferencja „Diagnoza i terapia dzieci z uszkodzeniami słuchu – podejście interdyscyplinarne”
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa „Małe Dziecko – TABU I MITY. Troska Bezpieczeństwo Uczenie we wspomaganiu rozwoju dziecka i wsparciu rodzica”
 • Kurs „Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej”
 • Kurs „Terapia ręki I i II stopnia”
 • Szkolenie „Autyzm. Metody pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera”
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa „Słucham, więc potrafię. O aspektach słyszenia dwuusznego”
 • Konferencja „Dzień osoby (nie)pełnosprawnej”
 • Konferencja „Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”
 • Kurs „Metoda Dobrego Startu”
 • Warsztaty „Neurodydaktyka – nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”
 • Kurs „Trening umiejętności społecznych”
 • Kurs „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
 • Sympozjum naukowe „Światowe wyniki badań genetycznych dotyczące osób z autyzmem dziecięcym”

 

ZAINTERESOWANIA

Wspieranie rozwoju małego dziecka (w wieku 0-6/7 lat): rozwój poznawczy, językowy, motoryczny i społeczno-emocjonalny. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych.

Problemy funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, uszkodzeniami słuchu i wzroku, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Aspergera.

Problemy funkcjonowania rodziców i rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych, system wsparcia oraz współpraca z rodziną dziecka niepełnosprawnego.