PZG Lubelskie Centrum Medyczne


  Kontakt : 83 342 58 53

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Coraz więcej dzieci ma problemy z percepcją słuchową przy prawidłowej czułości słuchu, która jest podstawą nabywania kompetencji językowych. Wpływają na to różne czynniki biologiczne: wcześniactwo, niedotlenienie w czasie porodu, uraz głowy, częste i przewlekłe infekcje, zapalenia ucha środkowego ale i cywilizacyjne związane z informatyzacją społeczeństwa. Z powodu nadmiernej stymulacji bodźcami wzrokowymi oraz słuchowymi (internet, gry komputowe, telewizja) dzieci tracą umiejętność selekcji informacji, bodźców, ich porządkowania, co prowadzi do zaburzeń koncentracji uwagi. Coraz częściej diagnozuje się u dzieci  centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego czyli niemożność pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze. W przypadku dzieci zmagających się z trudnościami w szkole coraz więcej danych z najnowszych badań potwierdza u nich deficyt w zakresie percepcji oraz czynności ruchowych. U osób z grupy ryzyka dysleksji bądź z dysleksją zauważa się występujące braki w różnicowaniu dźwięków o odmiennej wysokości i czasie trwania oraz kłopoty z określeniem kolejności występowania bodźców wzrokowych i słuchowych oraz koordynacją wzrokowo-słuchową. Samo wykonanie tych zadań zajmuje pacjentom o wiele więcej czasu niż osobom bez dysleksji. Wszystkie dzieci wykazujące opóźnienia lub zaburzenia wymagają odpowiednich działań terapeutycznych.

Terapia pedagogiczna wiąże się z wykrywaniem i określaniem przyczyn i przejawów zaburzeń rozwoju, podejmowaniem czynności diagnostycznych, świadomym i celowym stosowaniem zabiegów terapeutycznych, tworzeniem właściwego warsztatu terapeutycznego, adekwatnego do aktualnych braków rozwojowych pacjentów, podejmowaniem zabiegów profilaktycznych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci o nieharmonijnym, opóźnionym bądź zaburzonym rozwoju, w atmosferze bezwzględnego respektowania ich indywidualności. Wczesne wykrywanie i profesjonalne diagnozowanie zaburzeń oraz odpowiednio podjęte działania w ramach funkcjonujących metod terapii są istotnym kluczem warunkującym przyszły sukces edukacyjny dziecka.             

Jest procesem długotrwałych oddziaływań nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych oraz wyzwalanie potencjalnych możliwości i zainteresowań. Terapia pedagogiczna dąży do wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i emocjonalnego.

Terapeuta pedagogiki specjalnej zwraca szczególna uwagę na usprawnianie u dziecka jego komunikacji w tym mowy, percepcji słuchowej i wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci sensorycznej, myślenia logicznego, koncentracji uwagi, orientacji w przestrzeni i czasie oraz kształtowanie umiejętności szkolnych: czytania, pisania i liczenia po przez ćwiczenia funkcji analityczo-syntetycznych.  Kolejny obszar oddziaływania terapeutycznego stanowi sprawność ruchowa zarówno w obrębie motoryki małej – usprawniania grafomotorycznego, jak i motoryki dużej, dotyczącej poznania własnego ciała, otaczającej go przestrzeni oraz budzenie współdziałania.